Mededelingen P.B.
Nieuws van Plaatselijk Belang “De Eendracht” Door een omissie mijnerzijds was er vorige keer in Et Kraantien geen ‘voorwoord’, dit keer wel. Het zijn drukke tijden voor het bestuur en ook voor het dorp. In het kader van de nieuwe Omgevingswet schrijven we als dorp een eigen Omgevingsvisie. We beschrijven hoe we als dorp aankijken tegen onderwerpen als wonen, landbouw, ondernemen, duurzaamheid, onderwijs, enz. Om tot die visie te komen organiseren we dit najaar een aantal bijeenkomsten waarop we in gesprek gaan met dorpsbewoners en/of organisaties die betrokken zijn bij deze onderwerpen. Het concept van de Omgevingsvisie willen we op 16 november met het hele dorp bespreken. Daarna wordt de definitieve versie aangeboden aan het gemeentebestuur en de gemeenteraad. Er zijn ook nog andere onderwerpen die ons bezig houden. U leest daar hieronder meer over! Henk Jaspers (voorzitter PB)

 “Ruilverwoning” in Nijeholtpade (met de werkgroep “Wonen”): bijeenkomst op 1 november om 20.00 uur
Je wilt graag in ons dorp wonen, maar liever groter? Of juist kleiner? Of zijn de huizen allemaal veel te duur? Of woon je wel fijn maar wil je eigenlijk een kleinere tuin? Of juist een grotere? Onder leiding van de architecten Elisabeth Boersma en Laurens Boodt gaan we aan de slag. We kijken of er mogelijkheden zijn om te ruilen, te verbouwen of nieuw te bouwen. Zij hebben een prachtig plan gemaakt in De Hoeve, en we gaan kijken of zij met ons ook een plan kunnen maken voor Nijeholtpade. Kom 1 november naar het MFC, en praat mee!

 De Omgevingsvisie van Nijeholtpade/ bijeenkomst 16 november.
Op 16 november willen we om 20.00 uur in ons MFC tijdens een inspraakavond de concept Omgevingsvisie met alle inwoners uit ons dorp bespreken. Een unieke kans voor iedereen om mee de praten en te denken over de toekomst van ons dorp !! Noteer de datum vast in de agenda. Begin november krijgt iedereen nog een uitnodiging in de bus met het programma. Aanmelden is niet nodig.

 Nieuwe bewoners
Het zal niet iedereen zijn opgevallen maar de laatste maanden is ons dorp zes nieuwe families rijker geworden. Van harte welkom! Wilt u zich actief opstellen in het dorp dan wordt dat zeker gewaardeerd en schroom niet om dat te doen. De dames van de bezoekcommissie kunnen ook de nodige informatie geven.

 Oogsttijd
Veel van de maïsoogst is reeds binnen, maar…….tijdens de oogsttijd (aardappelen enz.) kunnen wegen glad zijn. Houd daar dus rekening mee. Als de oogst binnen is worden de wegen weer schoongemaakt. Heb dus begrip voor deze situatie!

Nieuwe wijkagent

We hebben een nieuwe wijkagent! Zijn naam is Jan Kroezen.

 Bomen langs de Kerkweg en riolering Hoofdweg
Het gaat niet goed met de bomen langs de Kerkweg. Samen met de gemeente kijken we hoe we dit kunnen oplossen. In het ergste geval moeten de bomen vervangen worden. We willen daarbij de laanstructuur behouden. Bij de definitieve oplossing zullen we alle instanties, bewoners van de Kerkweg en inwoners betrekken. De riolering in een deel van Hoofdweg moet worden vervangen. Binnenkort horen we meer van de gemeente. Ook hierbij zullen we iedereen betrekken.

Bushokje en fietsenstalling Soms duren de dingen langer dan je wilt. De Provincie heeft ons beloofd in het eerste kwartaal 2018 de bushokjes en de fietsenstalling te plaatsen bij onze bushalte.
 
Bladkorf voor ons dorp
Als Et Kraantien bij u in de bus ligt is de bladkorf waarschijnlijk al geplaatst aan de Binnenweg. Op de bladkorf ziet u een handleiding van de gemeente. Hier staat op:
• In deze bladkorf kunt u bladeren van gemeentelijke bomen kwijt
• Takken en andere vormen van afval accepteren we niet
• Bij misbruik wordt de bladkorf verwijderd
• De bladkorf wordt weer verwijderd als het blad van de bomen is
• Gemeente Weststellingwerf komt de bladkorf regelmatig legen Het blad wordt gebruikt als bodemverbeteraar, het is daarom belangrijk dat er alleen blad in zit. (Een eikel of kastanje is uiteraard geen probleem)

Nieuws van de werkgroep “Veur en Deur “

Koffieochtenden
Op dinsdag 19 september vond de eerste koffieochtend na de zomervakantie plaats. Uitgenodigd waren medewerkers van het gebiedsteam, waaronder Nijeholtpade valt. Dat is sinds september het gebiedsteam Oost, dat een kantoor heeft in het buurthuus in Noordwolde (Mandehof 15). We kregen informatie over wat het gebiedsteam doet. U kunt er terecht met allerlei vragen als u ondersteuning nodig heeft bij o.a. het schoonhouden van uw huis, vervoer, begeleiding en mantelzorg.
Op dinsdag 31 oktober is de volgende koffieochtend van 10.00 – 12.00 uur in het MFC. De toegang en de koffie zijn gratis. Dan komt er een medewerker van de Friese Wouden vertellen over het pluZ-pakket. Het pluZ-pakket is een service-pakket, waarin allerlei producten zitten die ondersteuning kunnen bieden bij het ouder worden. Iedereen is welkom!

 Cursussen digitale vaardigheden 50+
Uit onze samenleving zijn computer, tablet en smartphone niet meer weg te denken. Daarom moeten (toekomstige) senioren ook zorgen dat ze met deze apparaten overweg kunnen. Met een subsidie van Vermilion heeft ToekomstWonen.nu samen met de werkgroep “Veur en Deur” cursussen georganiseerd om digitaal vaardiger te worden. Deze cursussen kunnen in ons eigen dorp in het MFC plaats vinden. Er is grote belangstelling voor en vanaf 6 november gaan er vier cursussen van start voor het gebruik van de iPad, Samsung tablet, de Samsung smartphone en de computer/ laptop. De werkgroep “Veur en Deur” wil begin januari 2018 beginnen met een “Digicafé” in het MFC. Een plek waar iedereen met z’n vragen over het gebruik van tablet en smartphone terecht kan en geholpen wordt door andere bewoners. In het volgende Kraantien vertellen we daar meer over!

HUISHOUDELIJK REGELEMENT


CONCEPT Huishoudelijk Reglement Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: de vereniging: de Vereniging De Eendracht, gevestigd te Nijeholtpade, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen, onder nummer 40002327; de statuten: de statuten van de vereniging, zoals vastgelegd in een akte gepasseerd op ...< datum akte>... bij notaris de Werven te Wolvega; het bestuur: het bestuur van de vereniging als bedoeld in artikel 7 en 8 van de Statuten; inkomsten: activiteiten en projecten met als doel het verzamelen van gelden en/of diensten en/of materiële zaken waarmee de doelstellingen van de vereniging kunnen worden verwezenlijkt; projecten: activiteiten in het kader van het realiseren van de doelstellingen van de vereniging. Dorpsvisie
• Het bestuur beschikt over een dorpsvisie. De dorpsvisie wordt opgesteld voor een periode van 6 jaar en aangevuld met een activiteitenplan en een begroting.
• De leden worden maximaal betrokken bij de totstandkoming van de dorpsvisie;
• Een nieuwe versie van de dorpsvisie wordt goedgekeurd in de jaarvergadering en vervolgens ter kennis gebracht aan de gemeente;
• Het activiteitenplan wordt jaarlijks door het bestuur geactualiseerd en geëvalueerd. Hiervan wordt mededeling gedaan in de jaarvergadering en aan de gemeente. Taken en bevoegdheden van het bestuur en de bestuursleden Het bestuur:
• Bestuurt en vertegenwoordigt de vereniging;
• Maakt afspraken met de gemeente en instanties over de realisatie van de dorpsvisie en andere zaken binnen de doelstellingen van de vereniging;
• Neemt bestuursbesluiten (zie ook de paragraaf ‘besluiten’ in dit huishoudelijk reglement);
• Kan voor bepaalde tijd werkgroepen/projectgroepen in het leven roepen. Een dergelijke groep bestaat uit leden van de vereniging en heeft een bestuurslid als contactpersoon. Tevens kunnen externe adviseurs worden toegevoegd;
• Is niet bevoegd tot het aangaan van leningen. Uitzondering hierop is dat het bestuur bevoegd is tot het accepteren van voorschotten op een donatie of subsidie;
• Kiest uit haar midden een voorzitter, penningmeester, secretaris en leden.
• Uitsluitend natuurlijke personen kunnen zitting nemen in het bestuur.
   De voorzitter:
• Heeft de algemene leiding over de vereniging;
• Geeft leiding aan het bestuur;
• Stelt in overleg met de secretaris de agenda voor elke vergadering op;
• Wijst een van de leden aan als notulist als de secretaris niet aanwezig is;
• Leidt de bestuursvergaderingen en de jaarvergadering;
• Ziet er op toe dat beslissingen worden genomen in overeenstemming met de wet, de statuten en dit huishoudelijk reglement;
• Is woordvoerder van het bestuur;
• Overlegt met officiële instanties;
• Ziet er op toe dat bestuursleden hun taken naar behoren vervullen en spreekt hen hierop aan indien dit niet het geval lijkt.
• Tekent indien nodig samen met de secretaris de officiële stukken. De vice-voorzitter:
• Vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid;
De penningmeester:
• Voert de financiële administratie;
• Waarborgt de continuïteit van de financiële administratie, met name in geval van opvolging;
• Stelt financiële overzichten en de begroting op;
• Maakt het financiële gedeelte van het jaarverslag;
• Beheert de kas, de bankrekeningen en de eventuele spaarrekeningen;
• Begroot inkomsten en uitgaven van projecten en voert op deze activiteiten tussentijds en na afronding financiële controle uit;
• Beslist zelfstandig over uitgaven tot 150 euro;
• Beoordeelt of gedane uitgaven en declaraties vallen binnen de begroting, de kaders van projectbudgetten en/of de in bestuursvergaderingen gemaakte afspraken;
• Onderhoudt samen met de voorzitter contacten met sponsoren en subsidieverstrekkers.
 De secretaris:
• Maakt van elke vergadering notulen waarin minimaal is vermeld: - De datum en plaats van de vergadering; - De aanwezige en afwezige bestuursleden; - De genomen besluiten.
• Maakt van elke vergadering notulen (met activiteiten overzicht), dat zo snel mogelijk na de vergadering wordt verspreid onder de bestuursleden; • Maakt van de goedgekeurde notulen een samenvatting voor de website;
• Stelt het niet-financiële gedeelte van het jaarverslag op;
• Ontvangt alle binnenkomende post, rechtstreeks of via andere bestuursleden;
• Neemt kennis van en behandelt de post, schakelt waar nodig andere bestuursleden in om de post te behandelen en verzorgt de daaruit voortvloeiende correspondentie;
• Archiveert alle relevante documenten;
• Zorgt er voor dat het actuele gedeelte van het archief digitaal voor alle bestuursleden is te downloaden.
De overige leden van het bestuur
• Ondersteunen het bestuur bij alle werkzaamheden;
• Beheren de duofiets en ander materiaal;
• Dragen zo mogelijk zorg voor de plaatsing van de juiste teksten in Et Kraantien;
• Beheren de website (en overige social media); - Zien erop toe dat deze beschikbaar en bereikbaar is; - Beheren de structuur van de website; - Zorgen ervoor dat de inhoud actueel en volledig is; - Voeren de eindredactie over de teksten; - Beoordelen content die voor plaatsing op de website wordt aangeboden en overleggen met de voorzitter indien teksten worden aangeboden of geplaatst die niet door de beugel kunnen; - Onderhouden de contacten met de adverteerders; - Zien erop toe dat interne en externe communicatie voldoet aan de huisstijl. Bestuurlijk proces Het bestuur:
• Neemt minimaal vertegenwoordigd door de voorzitter en één van de leden besluiten die geen uitstel kunnen velen en stellen de overige bestuursleden bij eerste gelegenheid op de hoogte van dergelijke besluiten;
• Neemt alle overige besluiten na agendering tijdens een bestuursvergadering of jaarvergadering;
• Neemt besluiten over geagendeerde voorstellen met enkelvoudige meerderheid van stemmen, behoudens in de statuten en dit huishoudelijk reglement beschreven uitzonderingssituaties. Is een voorstel geagendeerd en verzoekt geen der aanwezige bestuursleden tot stemming, dan wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen;
• Neemt besluiten met enkelvoudige meerderheid van stemmen over niet-geagendeerde voorstellen indien alle bestuursleden aanwezig zijn;
• Staken de stemmen dan is de stem van de voorzitter beslissend. Vergaderingen:
• Het bestuur kan slechts geldige besluiten nemen, indien tenminste twee/derde van het aantal zittende leden aanwezig is; • Het bestuur vergadert in principe maandelijks en houdt één maal per jaar een jaarvergadering. Verder vergadert het bestuur indien de voorzitter hiertoe het initiatief neemt, of indien bestuursleden hierom verzoeken;
• Vergaderingen worden gehouden op het moment waarop deze zijn gepland, of zsm, indien de situatie dat verhindert;
• Vergaderingen waartoe een verzoek is ingediend, worden binnen 2 weken na het van het verzoek gehouden;
• Opgestelde conceptnotulen worden op de eerstvolgende vergadering besproken en vastgesteld;
• De secretaris stelt een jaarplanning op voor de reguliere vergaderingen. Agenda:
• Bestuursleden kunnen voor de vergadering agendapunten bij de voorzitter en/of secretaris inbrengen, zij stellen in goed overleg de conceptagenda op. Urgente punten die niet kunnen worden uitgesteld staan boven aan de agenda;
• De secretaris mailt de conceptagenda uiterlijk 3 dagen voor aanvang van de vergadering;
• Aan het begin van elke vergadering wordt de agenda definitief vastgesteld;
• Bestuursleden hebben hierbij de mogelijkheid punten aan de agenda toe te voegen, kunnen voorstellen punten te schappen of door te schuiven naar een volgende vergadering en kunnen voorstellen de volgorde van agendapunten te wijzigen. Inbreng tijdens de vergadering:
• Van bestuursleden wordt een actieve inbreng verwacht;
• Ideeën van bestuursleden zijn welkom en worden altijd besproken of doorgeschoven naar een volgende vergadering;
• Bij belangrijke onderwerpen of indien daar door één van de leden om wordt verzocht houdt het bestuur voor aanvang van de vergadering een inloop, waarbij door de leden input kan worden gegeven voor de behandeling op de vergadering. Deze input weegt mee in de besluitvorming maar is niet bindend; Communicatie:
• Het bestuur onderkent het belang van een goede communicatie;
• In elke uitgave van Et Kraantien en op de website doet het bestuur verslag van de belangrijkste activiteiten;
• Het bestuur is actief naar de (social) media om het dorp waar mogelijk te promoten. Kosten
• Bestuursleden zijn gerechtigd in het kader van verenigingsactiviteiten privé gedane of voorgeschoten uitgaven en gereden kilometers te declareren;
• Anderen die werkzaamheden voor het bestuur verrichten kunnen kosten declareren, echter niet zonder voorafgaande toestemming van de penningmeester; • Voor alle declaraties geldt dat een factuur wordt overlegd aan de penningmeester;
• Voor reiskosten vanaf 15 km geldt een vergoeding openbaar vervoer of een kilometervergoeding van € 0,19 over de daadwerkelijk gereden kortste afstand. Hiervoor wordt een standaard declaratieformulier gebruikt;
• Bestuursleden kunnen bij het gebruik van een eigen printer eenmaal per jaar een cartridge declareren.
Slotbepalingen In gevallen waarin de wet, de statuten en dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist de voorzitter. Alle geïnteresseerden ontvangen op eerste verzoek uit handen van de secretaris één exemplaar van de Statuten en van dit reglement elektronische per e-mail. Beide documenten worden gepubliceerd op de website. Papieren exemplaren worden alleen ter beschikking gesteld als geen email voorziening aanwezig is.                                                                            Tedoc